Villkor

Regler för Conap Auktioner webbaserade försäljningssystem

1. Direktförsäljning

Confidab kan genom försäljningssystemet erbjuda köpare, företag, olika objekt via Internet. Systemet uppdateras kontinuerligt med nya objekt. Efter att kunden har registrerat i försäljningssystem, får denne möjlighet att köpa varor till de priser som där anges. Samtliga priser är angivna inklusive mervärdesskatt. Vissa objekt prissättes efter förfrågan. Vid dessa objekt finns inget pris utsatt i systemet, intresserade köpare har istället att vända sig till Confidab med prisförfrågan. Köpare blir den som efter kontakt och bekräftelse av Confidab, accepterat det pris som gäller för aktuellt objekt. Regler gällande betalning m.m. finns nedan.

2. Nätauktion

2.1 Genom systemet Nätauktion erbjuder Confidab olika objekt vilka säljes genom budgivning. Kunden kan avge bud i systemet vilket är aktuellt under den tid som auktionen pågår. Vid avgivande av bud erhåller kunden en kvittens via e-post. Bjuder någon annan över den aktuella budnivån erhåller kunden en bekräftelse på att det lagda budet inte längre är det högsta. Aktuella bud kan följas under fliken ”Mina bud” i systemets vänstermarginal. Finns det inget högre bud vid auktionens slutdatum tillfaller objektet budgivaren . Denne kontaktas då av personal från Confidab med vidare instruktioner hur betalning och hämtning skall ske. Observera att endast den som lämnat det vinnande budet kommer att informeras.

2.2 Höjning av ett redan befintligt bud måste ske med minimibelopp angett i auktionen (ex. 1.000, 100 eller 50 kr). OBS. Bud ex. över 10.000 kr kan dock behöva höjas med 500 kr eller 1.000 per gång.

2.3 För att underlätta användandet av systemet finns en budhistorik för varje enskilt objekt. Här registreras de fem senaste avgivna buden för objektet, med information om vem som lagt budet, datum och klockslag samt bud.

2.4 Budbevakning innebär att kunden själv kan välja ett högsta bud. Systemet kommer därefter genom motbud att för kundens räkning bevaka objektet upp till denna nivå. Kunden behöver genom användandet av denna funktion inte själv följa budgivningen för att bevaka sin högsta nivå.

2.5 Kundregistrering kan ske upp till 15 minuter före kommande auktion.

3. Gemensamma regler

3.1 Confidab arbetar som företagskonsult och får kontinuerligt i uppdrag av olika konkursförvaltare att avyttra tillgångar såsom varulager och inventarier. Genom ett webbaserat försäljningssystem kan de säljande konkursbona och intresserade köpare enkelt mötas på en virtuell marknadsplats. Genom Direktförsäljning och Nätauktion kan kunden enkelt skaffa sig en översikt över vilka varor som erbjuds för tillfället samt lägga bud på dessa.

3.2 Konkursegendom säljes exekutivt vilket innebär att köp regleras av Konkurslagen och inte Köplagen eller Konsumentköplagen. Mer information om konkurs samt verkningarna av en konkurs finns på Skatteverkets hemsida http://www.skatteverket.se/.

3.3 För att kunna avge bud på olika objekt i Nätauktion eller köpa objekt i Direktförsäljning, måste kunden vara registrerad. Efter att all nödvändig information har lämnats vid registrering visas en sida med aktuella uppgifter; däribland valt användarnamn samt lösenord. Var noga med att skriva upp denna information. Personnummer eller organisationsnummer är nödvändig information för att registreringen skall bli korrekt och för att konkursboet skall ha möjlighet att överföra viss egendom på köparen, exempelvis motorfordon.

3.4 All lämnad information förvaras konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Endast personal hos Confidab kommer att ha tillgång till och hantera informationen för att administrera betalning, leverans och avhämtning av inropat gods. GDPRs följs.

3.5 Genom registreringen samtycker kunden till att denna information lagras och behandlas av Confidab. Informationen kommer inte att överlåtas, visas eller upplåtas till tredje part. Genom registreringen samtycker kunden till att Confidab kontinuerligt informerar denne angående kommande auktioner och andra erbjudanden.

4. Objekten

4.1 Det finns ingen begränsning av vilken typ av objekt som säljes genom systemet. Det kan röra sig om kontorsmöbler, datorer eller maskiner, men all egendom som ingår i konkursboet kan vara aktuell för försäljning. Det innebär att det i vissa fall även kan finnas objekt såsom fastigheter samt fastighetstillbehör till försäljning.

4.2 De varor som marknadsförs genom försäljningssystemet finns antingen på Confidab’s lager på Enköpingsvägen 14 i Järvastaden Solna eller i det aktuella konkursboets lokaler.

4.3 Vid försäljning av datorer samt digital utrustning och maskiner överlåtes aldrig licenser, mjukvara eller annan programvara tillsammans med objektet. För det fall att sådan programvara trots detta fortfarande finns installerad på objektet ankommer det på köparen att vidta tillbörliga åtgärder i förhållande till programvaruleverantören.

5. Köparens skyldigheter

5.1 Ett för kunden bindande köpeavtal träffas då;
1. Kunden accepterar det pris Confidab anvisar för en vara i Direktförsäljning genom att klicka på ”Köp” symbolen i systemet.
2. Kunden avlägger ett bud i Nätauktion vilket visar sig vara högst då auktionen stänger på utsatt tid. En avgiven budbevakningsnivå (se 2.4) är bindande och kommer i det fall det blir aktuellt att ligga till grund för aktuell köpeskilling.

5.2 Efter att kunden har vunnit en budgivning eller inköpt ett objekt via direktförsäljning, åligger det denne att avhämta objektet på plats angiven av Confidab. Objektet utlämnas och äganderätten övergår på köparen först när full betalning har avgivits.

5.3 Om utlämning har skett trots att objektet ej är till fullo betalt förbehåller sig Confidab att för konkursboets räkning återta objektet.

5.4 Avhämtas ej objektet enligt instruktioner kan Confidab häva köpet, debitera dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen, samt sälja objektet för att täcka uppkomna kostnader.

5.5 För objekt som ej avhämtats en vecka efter anmodan debiteras en avgift om 500 kr samt 100 kr per därefter följande dygn. Denna avgift måste regleras innan kunden återigen kan genomföra köp i systemet.

5.6 Hörsammar inte kunden en uppmaning från Confidab att betala samt avhämta ett objekt kommer kunden att stängas av från vidare budgivning i systemet och nekas tillträde till detta i framtiden.

5.7 Det åligger kunden att ta del av all information avseende en Nätauktion, Direktförsäljning eller angående objektens skick. Vid varje Nätauktion eller Direktförsäljning meddelas tider då objekt skall avhämtas samt betalas. Respekteras inte dessa tider kan Confidab inte svara för att objektet kommer att kunna lämnas ut till kunden. Kan så ske skall kunden utöver köpeskillingen svara för de extra kostnader som drabbat Confidab på grund av kundens dröjsmål.

5.8 Confidab anordnar visningar av olika objekt, vilka sedan auktioneras genom Nätauktion eller säljes genom Direktförsäljning. Kunden bör om möjligt besöka en sådan visning för att innan köp träffas för att informera sig om objektets skick, objektets placering i aktuell lokal, möjlighet till lastning samt transport från platsen m.m. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som köparen måste räkna med. För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen före auktionen eller vid avhämtningen ansvarar inte säljaren. Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av egendomen, på nätet eller på plats. Auktionsköp innebär en ökad risk för köparen, men samtidigt en möjlighet att göra en bra affär. Tänk på att informationen på Internet om auktionsobjekten är utformad för att vara lättillgänglig och översiktlig.

5.9 Kund som vet med sig att denne inte har möjlighet att hämta ett objekt på angiven plats vid angiven tid, måste meddela detta till Confidab senast en vecka innan avhämtning skall ske. Gör kunden inte detta blir reglerna i 5.5 första stycket, aktuella.

6. Betalning

6.1 Betalning kan ske genom något av följande sätt:
1. Direktinsättning på Confidab´s klientmedelskonto 6127-115 275 142 Handelsbanken, eller på bankgiro 5378-6281. Observera att kvittens på betalningsuppdrag måste uppvisas innan utlämning kan ske samt att förhandsnotering givits från banken Confidab förbehåller sig rätten att genom kontakter med bank bekräfta att betalning har skett.
2. Betalning med kort, accepterade kort är VISA samt MasterCard. OBS!  Tänk på att större belopp många gånger måste föraviseras av köparen på sin bank.

7. Avgifter m.m.

7.1 För varje objekt som försäljes genom systemen läggs mervärdesskatt på 25 % på efteråt. Information anges i auktionen (vissa undantag kan gälla i vissa fall vilket upplyses om i respektive auktion, ex. vissa fordon). Upplysning om momsen i informationstexten under respektive auktion gäller.

7.2 På det slutgiltiga priset tillkommer i normalfallet dessutom en klubbavgift om 30 kr och en auktionsspecifik köparprovision (oftast på 18 %) ex.moms av köpeskillingen på vinnande bud. Notera att slagavgiften är per objekt. Om ej annat anges. Dessa avgifter är angivna ex.moms i auktionen.OBS! De avgifter som gäller i den specifika auktionen är noterade där.

8. Säljarens skyldigheter

8.1 Confidab fungerar som ombud mellan konkursbo och kund, aldrig som reell säljare. Det innebär att avtalsmässig motpart till kunden är ett konkursbo. Eftersom ett konkursbo rättsligt sett fungerar under en begränsad tid fram till dess att konkursen är avslutad så finns det i egentlig mening ingen bestående motpart.

8.2 Ovanstående innebär att köplagen samt konsumentköplagen inte är tillämpliga för de köpeavtal som träffas genom systemet. Den lag som reglerar förhållanden är istället konkurslagen. I vissa fall kan det förekomma att tillverkaren av varan svarar för uppkomna fel, men det är viktigt att kunden observerar att det inte lämnas några garantier av vare sig konkursboet Confidab.

8.3 Samtliga objekt säljes i befintligt skick. Confidab upplyser om den information som finns tillhanda avseende objektets skick, funktion och omfattning. Inga andra utfästelser avseende objektets fysiska eller rättsliga skick görs. Varken konkursboet eller Confidab har några förpliktelser att svara för uppkomna fel eller skador för objekt inköpta av kund genom systemet.

9. Skrivfel samt tekniska problem

9.1.Confidab reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på sina webbsidor. Confidab kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

9.2 Confidab har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker.

9.3 Confidab ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej registreras, vid fel på dator, kommunikation etc.

9.4 Samtliga objekt säljes på uppdrag av konkursförvaltare, vilket innebär att försäljning eller auktion alltid kan avbrytas på inrådan av denne.

9.5 Genom att kunden registrerar sig i försäljningssystemet accepterar denne samtliga de i detta dokument angivna regler, vilka kommer att gälla som köpevillkor vid en eventuell transaktion. Tilläggsklausuler kan tillkomma vid enskilda köp och information om dessa bifogas köpeobjektet. Kunden är skyldig att hålla sig informerad om sådana tilläggsklausuler.

10. Kontakt m.m.

Confidab’s kundtjänst kan nås på telefonnummer 08-641 68 22 eller info@conap.se.